Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Thứ Năm, 23/05/2019, 17:21 GMT+7

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI HÀ TĨNH

 

Số: 423 /TB-CVHHHT

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng viên chức năm 2019

 

Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 làm việc tại các phòng, bộ phận đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Số lượng chức danh cần tuyển

- Đối với vị trí thủ tục tàu thuyền: 01 người

- Đối với vị trí an toàn an ninh hàng hải: 01 người

- Đối với vị trí Thuyền trưởng: 01 người

- Đối với vị trí Thợ máy: 01 người.

2. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ:

- Nơi nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức-Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh

- Địa chỉ: Khu Hành chính Dịch vụ - Khu Kinh tế Vũng Áng - Xã Kỳ Lợi - thị xã Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: 02393.868.823

- Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 23/5/2019 đến hết ngày 22/6/2019 (trong giờ hành chính)

- Thời gian dự kiến xét tuyển: 22/7/2019.