Vị trí tàu tại cảng ngày 21/09/2019
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực cảng Xuân Hải
TÊN TÀUQUỐC TỊCHVỊ TRÍ NEONGÀY ĐẾNGIỜ NEO/VÀO CẦU
TRƯỜNG THÀNH 66 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 16/08/2019 15:00 16/08/2019
TRƯỜNG THÀNH 186 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 16/08/2019 15:00 16/08/2019
TRƯỜNG THÀNH 99 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 23/10/2017 11:00 23/10/2017
TRƯỜNG THÀNH 888 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 19/10/2016 17:00 19/10/2016
TRƯỜNG THÀNH 34 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 12/01/2019 12:00 12/01/2019
HP-05 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 17/05/2019 08:00 17/05/2019
YIKANG NO 701 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 15/12/2016 08:00 15/12/2016
TRƯỜNG THÀNH 08 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 09/04/2019 16:00 09/04/2019
BÌNH PHƯƠNG 27 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 14/05/2018 08:00 14/05/2018
MCO-36 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 24/04/2018 16:00 24/04/2018
TRƯỜNG THÀNH 36 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 20/10/2018 15:00 20/10/2018
TRƯỜNG THÀNH 90 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 20/08/2018 14:59 20/08/2018
TRƯỜNG THÀNH 70 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 01/10/2018 18:00 01/10/2018
THIÊN TÀI 88 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 20/11/2018 17:00 20/11/2018
THIÊN AN 26 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 20/11/2018 17:00 20/11/2018
TRƯỜNG THÀNH 6868 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 23/11/2018 12:00 23/11/2018
THÁI SƠN VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 08/07/2016 17:00 08/07/2016
SEA DRAGON 08 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 21/05/2019 00:00 21/05/2019
MINH BẮC 36 VIỆT NAM Cầu cảng số 2 16/09/2019 06:00 16/09/2019
Khu vực cảng Vũng Áng
Khu vực cảng Sơn Dương