Vị trí tàu tại cảng ngày 06/04/2020
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực cảng Xuân Hải
TÊN TÀUQUỐC TỊCHVỊ TRÍ NEONGÀY ĐẾNGIỜ NEO/VÀO CẦU
YIKANG NO.701 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 15/12/2016 08:00 15/12/2016
TRƯỜNG THÀNH 08 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 04/09/2019 04:00 04/09/2019
BÌNH PHƯƠNG 27 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 14/05/2018 09:00 14/05/2018
TRƯỜNG THÀNH 36 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 20/10/2018 15:00 20/10/2018
THIÊN TÀI 99 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 05/01/2020 19:30 05/01/2020
THIÊN AN 26 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 20/11/2018 17:00 20/11/2018
THIÊN TÀI 36 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 20/01/2020 09:00 20/01/2020
MCO-05 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 20/01/2020 09:00 20/01/2020
TRƯỜNG THÀNH 888 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 19/10/2016 17:00 19/10/2016
TRƯỜNG THÀNH 34 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 12/01/2019 12:00 12/01/2019
HP-05 VIỆT NAM Vùng neo Xuân Hải 17/05/2019 08:00 17/05/2019
TRỊNH XUÂN 05 VIỆT NAM Cầu cảng số 2 24/03/2020 09:00 24/03/2020
Khu vực cảng Vũng Áng
TÊN TÀUQUỐC TỊCHVỊ TRÍ NEONGÀY ĐẾNGIỜ NEO/VÀO CẦU
VŨNG ÁNG 05 VIỆT NAM Vùng neo Vũng Áng 31/08/2017 08:48 16/02/2020
VŨNG ÁNG 01 VIỆT NAM Vùng neo Vũng Áng 20/11/2018 08:52 16/02/2020
VŨNG ÁNG 02 VIỆT NAM Vùng neo Vũng Áng 21/12/2019 08:53 16/02/2020
HOA TIÊU 02 VIỆT NAM Vùng neo Vũng Áng 26/10/2018 08:54 16/02/2020
THIÊN TÀI 86 VIỆT NAM Vùng neo Vũng Áng 05/02/2020 15:51 11/03/2020
THIÊN TÀI 68 VIỆT NAM Vùng neo Vũng Áng 09/12/2019 15:58 11/03/2020
CẢNG VỤ 01 VIỆT NAM Vùng neo Vũng Áng 04/12/2019 15:59 11/03/2020
GIA LONG 222 VIỆT NAM Cầu cảng số 2 02/04/2020 17:00 06/04/2020
ANH CƯỜNG 9 VIỆT NAM Vùng neo Vũng Áng 04/04/2020 11:30 04/04/2020
PACIFIC DREAM PANAMA Cầu cảng số 2 06/04/2020 00:00 06/04/2020
ADAVEGA PANAMA Cầu cảng số 1 06/04/2020 01:00 06/04/2020
PACIFIC 01 VIỆT NAM Vùng neo Vũng Áng 05/04/2020 05:00 05/04/2020
VIET HUNG 09 VIỆT NAM Vùng neo Vũng Áng 05/04/2020 00:00 05/04/2020
Khu vực cảng Sơn Dương