Kế hoạch công tác tuần từ 13/07/2020 đến 19/07/2020
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm