Kế hoạch công tác tuần từ 11/11/2019 đến 17/11/2019
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm