Kế hoạch công tác tuần từ 16/09/2019 đến 22/09/2019
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm