Kế hoạch công tác tuần từ 20/05/2019 đến 26/05/2019
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm