Kế hoạch công tác tuần từ 21/09/2020 đến 27/09/2020
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm