Kế hoạch công tác tuần từ 15/07/2019 đến 21/07/2019
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm