Kế hoạch công tác tuần từ 20/09/2021 đến 26/09/2021
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm