Kế hoạch công tác tuần từ 03/05/2021 đến 09/05/2021
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm