Kế hoạch công tác tuần từ 27/01/2020 đến 02/02/2020
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm