Kế hoạch công tác tuần từ 27/11/2023 đến 03/12/2023
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm