Kế hoạch công tác tuần từ 29/05/2023 đến 04/06/2023
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm