Kế hoạch công tác tuần từ 23/01/2023 đến 29/01/2023
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm