Kế hoạch công tác tuần từ 27/05/2024 đến 02/06/2024
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm