Thông tư 03/2020/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên mô, huấn luyện, đào tạo thuyên viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Thứ Năm, 12/03/2020, 14:39 GMT+7
Các bài đã đăng