STT
Tên văn bản
Tải về
BẢNG THÔNG TIN GIÁ CƯỚC VẬN TẢI CONTAINER TẠI CẢNG VŨNG ÁNG
Bộ Giao thông vận tải mới ban hành các Thông tư: số 08/2021/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển QCVN 107:2021/BGTVT; số 09/2021/TT-BGTVT về Quy chuẩn quốc gia về cảng cạn QCVN 108:2021/BGTVT
TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG DỊCH COVID 19
HƯỞNG ỨNG NGÀY THUYỀN VIÊN THẾ GIỚI 25/6/2020
IMO ban hành thông tri hướng dẫn sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân và tương tác cá nhân giữa tàu và bờ
Đăng ký thu gom xử lý chất thải từ tàu thuyên theo tại Vũng Áng của công ty TNHH TM&DV An Sinh theo thông tư số 41/2017/TT-BGTVT của Bô GTVT về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
Đăng ký thu gom xử lý chất thải từ tàu thuyên theo tại Vũng Áng của công ty TNHH TM&DV An Sinh theo thông tư số 41/2017/TT-BGTVT của Bô GTVT về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
Thông tư 03/2020/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên mô, huấn luyện, đào tạo thuyên viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
Nghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
Nghị định 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
Thông tư 08/2018/TT-BGTVT ngày 22/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Thông tư của của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam
Thông tư của của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận KNCM.....
Nghị định của Chính phủ quy định bảo vệ công trình hàng hải
Trang 1 / 2