Thông báo về việc Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 của Văn phòng Chính phủ

Thứ Tư, 25/03/2020, 16:25 GMT+7

       Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam tại văn bản số 1003/CHHVN-PC ngày 23/3/2020 về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 của Văn phòng Chính phủ, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh yêu cầu các chủ tàu, đại lý hàng hải có tàu thuyền hoạt động trong khu vực cảng biển Hà Tĩnh như sau:

       Implementing the direction of the Vietnam Maritime Administration in document No. 1003 / CHHVN-PC dated March 23, 2020 on the implementation of the Prime Minister's Conclusion in Notice No. 118 / TB-VPCP dated March 21, 2020 of the Government Office, Maritime Administration of Ha Tinh requests ship owners and shipping agents operating vessels in the Ha Tinh port area as follows:

      - Tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, áp dụng từ 0 giờ ngày 22/3/2020. Không áp dụng đối với trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt (khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao…), nhưng phải thực hiện nghiêm các thủ tục kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc và được cách ly phù hợp tại cơ sở lưu trú theo quy định.

      - Temporary suspension of entry for all foreigners entering Vietnam, effective from 0000LT on March 22, 2020. Not applicable to entry for diplomatic, official duty purpose and other special cases (foreign guests attending, serving important external activities; experts, business managers, highly skilled workers, etc.), but it is required to strictly follow the compulsory medical examination and declaration procedures and be appropriately isolated at accommodation establishments according to regulations.

      - Tạm dừng nhập cảnh vì lý do dịch bệnh đối với tất cả các trường hợp mang Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân, áp dụng từ 0 giờ ngày 22/3/2020.

     - Temporary suspension of entry due to disease reasons for all cases holding Visa exemption certificates granted to people of Vietnamese origin and their relatives, applicable from 0000LT on March 22, 2020.

                                                                      Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh      

                                                                               Maritime Administration of Ha Tinh