Thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa"

Thứ Hai, 18/03/2019, 10:10 GMT+7

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam tại công văn số 636/CHHVN-KHCNMT ngày 06/03/2019 về việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” để tổ chức triển khai thực hiện trong toàn cơ quan, đơn vị cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi mọi cá nhân và tổ chức cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy; Thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế xử lý theo quy định. Góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái;

- Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường do sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy gây ra. Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học;

- Phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao nhận thức của Cán bộ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ tài nguyên môi trường trong sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Tập trung quán triệt, triển khai đến Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động việc chấp hành nghiêm túc, đầy đủ đúng quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phổ biến pháp luật về quản lý chất thải và phế liệu trong đó tập trung vào chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên;

- Tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức đối với công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình và các doanh nghiệp cảng biển, nhà máy đóng, sửa chữa tàu, chủ tàu và thuyền viên hoạt động trong khu vực thuộc phạm vi quản lý về tác hại của chất thải đồ nhựa và túi nilon khó phân hủy với môi trường, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế, thân thiện với môi trường;

- Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân, phát động mỗi công chức, viên chức và người lao động của đơn vị hành động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”;

- Thường xuyên cập nhật, thông báo và hướng dẫn thực hiện các sửa đổi, bổ sung các quy định của IMO mà Việt Nam là thành viên liên quan đến kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiểm chất thải, sản phẩm từ nhựa, túi nilon, bao bì cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong linh vực hàng hải;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu gom xử lý chất thải rắn từ tàu thuyền tại cảng biển, tập trung và thu gom và xử lý rác thải nhựa theo quy định Phụ lục V của công ước MARPOL tại cảng biển;

- Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên ngành về môi trường của địa phương giám sát các hoạt động thu gom rác thải, sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon phát sinh từ cảng biển đến nơi tái chế;

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tại địa phương thực hiện các chiến dịch truyền thông liên quan đến ngăn ngừa ô nhiễm rác thải nhựa và nilon trong hoạt động hàng hải.