Chức năng nhiệm vụ Phòng Thanh tra - An toàn an ninh hàng hải:

I. Vị trí, chức năng

Phòng Thanh tra-An toàn an ninh hàng hải là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hàng hải và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại cảng biển và khu vực quản lý.

II. Nhiệm vụ

1. Tham gia xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra chuyên ngành hàng hải, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; an toàn, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong hoạt động hàng hải.

2. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra; xử lý vi phạm hành chính; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tuyên truyền, phổ biến pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thanh viên về an toàn, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý.

3. Tổ chức kiểm tra cảng biển.

4. Thực hiện về công tác thanh tra chuyên ngành

a. Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm báo cáo Giám đốc để trình Cục trưởng Cục HHVN phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b. Thanh tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành hàng hải, quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong các lĩnh vực sau:

- Bảo đảm an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong xây dựng cảng biển; quản lý, khai thác cảng biển; bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải; cơ sở đóng mới, sửa chữa và phá dỡ tàu biển;

- Quản lý, khai thác luồng hàng hải, kết cấu hạ tầng cảng biển, hệ thống trợ giúp hàng hải;

- Hoạt động cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải;

- Hoạt động vận tải biển và dịch vụ hàng hải;

- Hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, quản lý, tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu từ tàu biển tại cảng biển;

- Hoạt động của hoa tiêu hàng hải;

- Hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hàng hải, báo cáo, điều tra, xử lý tai nạn hàng hải;

- Hoạt động trục vớt tài sản chìm đắm ở biển và trong vùng nước cảng biển được giao.

b. Chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện kết luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp có thẩm quyền đối với các nội dung liên quan đến trách nhiệm của cơ quan; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của đơn vị.

c. Tổ chức tiếp công dân; chủ trì tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc.

d. Tham mưu cho Giám đốc về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan; kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan.

e. Chủ trì công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải theo thẩm quyền.

5. Thực hiện nhiệm vụ về công tác an toàn an ninh hàng hải.

a. Chủ trì tổ chức thực hiện quy định của Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về an toàn, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu thuyền hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý, cụ thể là:

- Kiểm tra nhà nước cảng biển đối với tàu biển nước ngoài đến cảng;

- Kiểm tra an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu biển Việt Nam và phương tiện thủy nội địa hoạt động trong vùng nước cảng biển và khu vực quản lý;

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch an ninh cảng biển đã được phê duyệt.

b. Chủ trì công tác điều tra, xử lý tai nạn hàng hải theo thẩm quyền tại cảng biển và khu vực quản lý.

c. Chủ trì kiểm tra công tác an toàn container tại các cảng biển trong khu vực quản lý; Công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại cảng biển.

d. Chủ trì xử lý tài sản chìm đắm theo thẩm quyền.

đ. Chủ trì tổ chức công tác phòng chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải, tìm kiếm, cứu người gặp nạn trong vùng nước cảng biển và phối hợp thực hiện quy chế quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng biển và vùng nước quản lý.

e. Chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác tại cảng biển và các cơ quan hữu quan trong phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển và hướng dẫn các doanh nghiệp cảng biển đánh giá an ninh cảng biển; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch an ninh cảng biển đã được phê duyệt. 

f. Chủ trì phối hợp với Bộ đội biên phòng và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác tại cảng biển và các lực lượng hữu quan, chính quyền địa phương và doanh nghiệp cảng trong hoạt động quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cảng biển.

g. Tham gia giải quyết tranh chấp khiếu nại hàng hải.

6. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao. 

 

Chức năng nhiệm vụ Phòng Pháp chế hàng hải:

I. Vị trí, chức năng

Phòng Pháp chế hàng hải là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về pháp chế hàng hải; về việc cấp phép cho tàu thuyền đến, rời, hoạt động tại cảng biển; về tiếp nhận, xử lý các thông tin cấp cứu khẩn cấp, trợ giúp y tế, tìm kiếm cứu nạn tại cảng biển và khu vực quản lý được giao.

II. Nhiệm vụ

1 Tham gia xây dựng và góp ý vào các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về hàng hải;

2 Tham gia và góp ý xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, các chương trình, dự án quốc gia, các đề án phát triển thuộc chuyên ngành hàng hải;

3 Tham mưu với Giám đốc trong việc tham gia xây dựng hoặc đề xuất xây dựng, đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành hàng hải;

4 Tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện các quy định hiện hành có liên quan đến lĩnh vực hàng hải, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành hàng hải được cấp có thẩm quyền ban hành, công bố hoặc phê duyệt.

5 Tham mưu tổ chức thực hiện quy định về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý;

6 Thực hiện công tác cấp phép tàu thuyền đến, rời, hoạt động tại cảng biển và khu vực quản lý; phối hợp tham mưu việc không cho phép tàu thuyền đến, rời cảng biển và khu vực quản lý khi không có đủ điều kiện về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

7 Xem xét, tham mưu xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải; thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển, thả tàu biển đang bị bắt giữ của cơ quan có thẩm quyền và tạm giữ tàu biển theo quy định;

8 Tham mưu tổ chức phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển;

9 Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch cảng biển trong khu vực quản lý theo quy định;

10 Tham mưu xem xét để phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển trong khu vực quản lý;

11 Tổ chức quản lý vận tải biển, tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo và giữa các đảo được giao;

12 Phối hợp giám sát giá dịch vụ hàng hải theo quy định.

13 Chủ trì tham mưu xem xét, phê duyệt và tổ chức giám sát thực hiện phương án bảo đảm an toàn hàng hải, phương án bảo đảm an toàn giao thông trong vùng nước cảng biển theo quy định;

14 Tham mưu chấp thuận hoặc từ chối việc cắm đăng đáy, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản trong vùng nước cảng biển được giao theo quy định;

15 Tham mưu công tác quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được giao quản lý theo quy định của pháp luật;

16 Thực hiện việc đăng ký tàu biển, đăng ký thuyền viên và cấp các loại giấy tờ có liên quan đến tàu biển và thuyền viên khi được cơ quan có thẩm quyền giao.

17 Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Cơ quan theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước của Cục Hàng hải Việt Nam.

18 Tổ chức thực hiện cảnh giới, đảm bảo không để xảy ra các nguy cơ rủi ro gây mất an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và ô nhiễm môi trường;

19 Chủ trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch đối với các cơ sở đóng mới, sửa chữa và phá dỡ tàu biển theo thẩm quyền;

20 Tổ chức giám sát việc duy tu, kiểm định cầu, bến cảng biển;

21 Tổ chức kiểm tra an toàn cầu cảng, bến bãi, kho bãi, hệ thống phao tiêu báo hiệu hàng hải, dịch vụ hậu cần sau cảng;

22 Phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực được giao trình cấp có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; phối hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

23 Tổ chức thường trực 24/7 thực hiện thủ tục hành chính để cấp phép tàu thuyền và lập kế hoạch điều động cho tàu thuyền đến, rời, hoạt động tại cảng biển và khu vực quản lý; tiếp nhận, xử lý thông tin cấp cứu khẩn cấp, trợ giúp y tế, tìm kiếm cứu nạn;

24 Thực hiện trực, tiếp  nhận, theo dõi thông tin đường dây nóng báo cáo lãnh đạo xử lý theo thẩm quyền;

25 Đề xuất kế hoạch điều động tàu thuyền đi tránh trú bão, tàu thuyền tham gia tìm kiếm cứu nạn hoặc xử lý sự cố ô nhiễm môi trường trong vùng nước cảng biển;

26 Tham mưu tổ chức thực hiện công bố thông báo hàng hải.

27 Đề xuất thu hồi các tài liệu, giấy chứng nhận không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành hoặc thực hiện thu hồi tài liệu, giấy chứng nhận theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

28 Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

29 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.  

 

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tổ chức Hành chính:

I. Vị trí, chức năng

Phòng Tổ chức-Hành chính là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, quy hoạch, hành chính, văn thư, lưu trữ, y tế, quân sự và bảo vệ chính trị nội bộ.

II. Nhiệm vụ

1. Tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác thuộc chức năng tham mưu của phòng.

2. Chủ trì tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền của Cục Hàng hải Việt Nam.

3. Tham mưu cho Giám đốc trong công tác bố trí nhân sự của các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, Đại diện. Xây dựng kế hoạch biên chế, tiền lương, công tác tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

4. Chủ trì xây dựng trình Giám đốc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, các đại diện theo quy định.

5. Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, từ chức, miễn nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định và phân cấp quản lý của Cục Hàng hải Việt Nam.

6. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan; công tác tiền lương, nâng bậc lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ hưu, thôi việc cho công chức, viên chức và người lao động.

7. Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động.

8. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan theo quy định; Thực hiện công tác quốc phòng an ninh; huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và khám sức khỏe định kỳ cho công chức, viên chức và người lao động.  

9. Tham mưu cho Giám đốc trong việc nhận xét, đánh giá công chức, viên chức, người lao động; kê khai tài sản, công khai tài sản hàng năm.

10. Tổ chức quản lý và thực hiện công tác văn thư, lữu trữ bao gồm:

a. Tiếp nhận, xử lý và phát hành các văn bản đi, đến và quản lý con dấu;

b. Sao y bản chính, sao lục, phô tô văn bản, tài liệu phục vụ công tác của lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, đại diện.

11. Thực hiện công tác hành chính, quản trị của cơ quan, bao gồm:

a. Thực hiện công tác lễ tân của các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, bao gồm: mời họp, bố trí phòng họp, hướng dẫn nghi thức, thể thức trong việc đón tiếp khách, phục vụ tiếp khách.

b. Quản lý tài sản, khai thác sử dụng và bảo trì, sửa chữa trụ sở làm việc, nhà trạm, các công trình, hạng mục công trình xây dựng và các phương tiện thủy, bộ của cơ quan:

c. Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo các nội dung liên quan đến các phầm mềm phục vụ công tác; các trang thiết bị văn phòng; hệ thống điện, nước của cơ quan.

d. Chủ trì thực hiện công tác đầu tư, mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ hoạt động của đơn vị.

e. Chủ trì xây dựng các nội quy, quy chế liên quan đến hoạt động nội bộ của đơn vị.

12. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

 

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tài chính-Kế toán:

I. Vị trí, chức năng

Phòng Tài chính-Kế toán là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc về công tác tài chính, kế toán theo quy định.

II Nhiệm vụ

1. Tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác thuộc chức năng tham mưu của phòng.

2. Chủ trì xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn và hàng năm của cơ quan.

3. Tổ chức quản lý, kiểm tra giám sát việc sử dụng tài sản được nhà nước giao, kinh phí do nhà nước cấp; Thực hiện chế độ hạch toán kế toán, báo cáo tài chính, ghi chép sổ sách kế toán theo quy định.

4. Thực hiện các quy định của pháp luật về thu, chi tài chính và các nghĩa vụ thanh toán công nợ.

5. Thực hiện việc tính, chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ngoài giờ và các khoản thanh toán khác cho người lao động của đơn vị theo quy định hiện hành.

6. Thực hiện việc lập dự toán để đảm bảo cho các hoạt động quản lý của cơ quan theo quy định của pháp luật hiện hành và theo hướng dẫn của Cục Hàng hải Việt Nam.

7. Thực hiện theo quy định về dự toán thu, chi, nộp ngân sách nhà nước, thanh toán các chế độ, chính sách khác về tài chính trong nội bộ đơn vị.

8. Phối hợp với các bộ phận chuyên môn, Đại diện thực hiện chế độ kiểm kê, giám sát mua sắm, thanh lý tài sản của cơ quan theo quy định hiện hành; Phối hợp thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Chức năng, nhiệm vụ Đại diện Xuân Hải:

I. Vị trí, chức năng

Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tại Xuân Hải thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng hải tại khu vực Nghi Xuân và thuộc phân cấp quản lý của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh.

Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tại Xuân Hải có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở làm việc theo định mức sử dụng tài sản nhà nước hiện hành.

II. Nhiệm vụ

1. Tổ chức thường trực 24/7 tại khu vực hàng hải tại Nghi Xuân để thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Tiếp nhận thông tin, dự kiến kế hoạch điều động, bố trí vị trí neo đậu cho tàu thuyền vào, rời vùng nước cảng biển tại khu vực, thông báo cho phòng Pháp chế để lập kế hoạch chung cho toàn bộ cảng biển.

b. Giải quyết thủ tục tàu thuyền vào, rời vùng nước cảng biển tại khu vực Nghi Xuân theo quy định.

c. Xem xét, chấp  nhận các đề nghị của tàu thuyền, doanh nghiệp về hạ xuồng cứu sinh; sửa chữa, bảo dưỡng, lặn khảo sát; trục vớt tài sản chìm đắm; cung ứng hoa tiêu.

d. Tiếp nhận, xử lý thông tin về tai nạn, sự cố hàng hải và tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn trong vùng nước khu vực Nghi Xuân; Tiếp nhận, truyền phát thông tin an ninh hàng hải theo phân cấp quản lý.

e. Thực hiện thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải theo quy định.

f. Tổ chức, kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật hàng hải đối với tổ chức, cá nhân và tàu thuyền tham gia hoạt động hàng hải tại khu vực Nghi Xuân.

g. Thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển, quyết định thả tàu biển đang bị bắt giữ theo ủy quyền của Giám đốc.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật hàng hải Việt Nam, các điều ước quốc tế về hàng hải mà Việt Nam là thành viên và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Tham gia sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về hàng hải; nghiên cứu, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cảng biển khu vực hàng hải theo quy định quản lý; góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xử lý các văn bản liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ được giao và các quy định, quy chế của cơ quan.

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật hàng hải đối với tàu thuyền, các doanh nghiệp khai thác cảng, hoa tiêu hàng hải, vận tải biển và các dịch vụ hàng hải khác tại khu vực Nghi Xuân theo quy định.

5. Tham mưu cho Giám đốc trong việc chủ trì, điều hành việc phối hợp hoạt động quản lý giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại khu vực Nghi Xuân theo quy định.

6. Giải quyết theo thẩm quyền được giao và theo sự phân cấp quản lý của Giám đốc đối với một số vấn đề pháp luật khác phát sinh từ các hoạt động hàng hải tại khu vực Nghi Xuân theo quy định.

7. Phát hiện, lập biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; phối hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

8. Phối hợp thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và phối hợp tìm kiếm cứu nạn trong vùng nước cảng biển khu vực Nghi Xuân theo quy định.

9. Tham gia giải quyết sự cố, tai nạn hàng hải xảy ra tại khu vực Nghi Xuân.

10. Tổ chức thu, nộp phí, lệ phí hàng hải, các loại phí, giá dịch vụ…mà cơ quan thu hộ theo quy định của pháp luật, quy trình, quy tắc kiểm soát thu của cơ quan.

11. Quản lý các khoản chi theo phân cấp và phương án khoán chi của cơ quan.

12. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo các số liệu, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản lý của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tại Xuân Hải.

13. Quản lý, điều động phương tiện, thiết bị, tài sản được giao phục vụ hoạt động quản lý của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tại Xuân Hải.

14. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện các nhiệm vụ có liên quan và thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.