Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá  kết quả thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/ĐU ngày 07/10/2021 của Đảng ủy  Cục Hàng hải Việt Nam về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy C

Đảng bộ Cảng vụ HH Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/ĐU ngày 07/10/2021 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Tư, 03/05/2023, 15:33 GMT+7