Đảng bộ Cảng vụ HH Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/ĐU ngày 07/10/2021 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Tư, 03/05/2023, 15:33 GMT+7

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/ĐU ngày 02/3/2023 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/ĐU ngày 07/10/2021 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”; công văn số 451-CV/ĐU ngày 19/4/2023 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam v/v triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng và Chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh (CVHHHT),

Ngày 28/4/2023, Đảng bộ CVHHHT tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/ĐU ngày 07/10/2021 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” và nghiên cứu, quán triệt một số nội dung về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Hội nghị có sự tham dự của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và viên chức các phòng, Đại diện CVHHHT.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/ĐU ngày 07/10/2021 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” tại Đảng bộ CVHHHT thời gian qua,

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy phổ biến, quán triệt một số Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản của cấp trên về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”; Chỉ thị số 07/CT-BGTVT ngày 31/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ ngành giao thông vận tải; Nghị quyết số 37-NQ/ĐU ngày 07/10/2021 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”; Kết luận số 818-KL/ĐU ngày 30/3/2023 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/ĐU và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới; Kế hoạch số 233-KH/ĐU, ngày 26/11/2021 về thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/ĐU, ngày 07/10/2021 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

Tại Hội nghị, Đảng ủy cũng đã triển khai các nội dung của Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 08/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đảng viên thảo luận, trao đổi về các vấn đề liên quan đến công tác triển khai, thực hiện tại đơn vị. Chi bộ Pháp chế - Thanh tra tham luận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động quản lý tàu thuyền; Chi bộ Tổ chức – Tài vụ tham luận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và mua sắm công.

Trên cơ sở các nội dung đã được quán triệt, triển khai tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng bộ đề nghị các cấp ủy, Chi bộ tiếp tục chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, triển khai nghiêm túc các quy định của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực hàng hải; tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề của Bộ GTVT, Đảng ủy, Cục HHVN về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ. Tiếp tục rà soát chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong đó xác định rõ nội dung, nhận diện được những lĩnh vực nhạy cảm dễ xả ra tham nhũng, tiêu cực, gắn trách nhiệm, quyền hạn của từng tập thể, cá nhân, định kỳ đánh giá sơ kết, tổng kết và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

                                                                                                                     ĐẢNG ỦY CẢNG VỤ HÀNG HẢI HÀ TĨNH