Tuyên truyền, phổ biến các Quyết định liên quan đến việc triển khai thực hiện COP26

Thứ Tư, 09/08/2023, 14:56 GMT+7

1. Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải, với mục tiêu phát triển hệ thống giao thông vận tải xanh hướng tới mục tiêu phát thải ròng khí nhà kính về “0” vào năm 2050.

2. Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần lần 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, với mục tiêu chủ động tham gia xu thế toàn cầu phát triển các-bon thấp, huy động nguồn lực, đổi mới công nghệ để chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, đóng góp vào nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp toàn diện ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển dịch năng lượng nhằm thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

3. Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, với mục tiêu tổng quát chủ động thích ứng hiệu quả, giảm mức độ dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu; giảm phát thải khí nhà kính theo mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, đóng góp tích cực và trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất; tận dụng cơ hội từ ứng phó biến đổi khí hậu để chuyển dịch mô hình tăng trưởng, nâng cao sức chống chịu và cạnh tranh của nền kinh tế.

4. Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 5/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê tan đến năm 2030, với mục tiêu thực hiện nỗ lực quốc gia nhằm giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí mê-tan vào năm 2030 so với mức năm 2020 trong các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, quản lý chất thải rắn, xử lý nước thải, khai thác dầu khí, khai thác than và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.

5. Quyết định số 2027/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam.

6. Quyết định số 452/QĐ-BGTVT ngày 24/3/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Giao thông vận tải về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025.

7. Quyết định số 710/QĐ-CHHVN ngày 02/6/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam.

8. Quyết định số 1291/QĐ-CHHVN ngày 04/10/2021 của Cục HHVN ban hành Kế hoạch hành động của Cục Hàng hải Việt Nam về chủ động
ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ
môi trường lĩnh vực hàng hải giai đoạn 2021 – 2025.

9. Quyết định số 1461/QĐ-CHHVN ngày 12/10/2022 của Cục HHVN Ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện “Quyết định số 876/QĐ-TTg
ngày 22/7/2022” của Cục Hàng hải Việt Nam về chuyển đổi năng lượng
xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan trong lĩnh vực hàng hải,
giai đoạn 2022-2030.

10. Quyết định số 1909/QĐ-CHHVN ngày 29/12/2022 của Cục HHVN về công bố Tiêu chuẩn cơ sở về Tiêu chí cảng xanh Việt Nam.

 

Các bài đã đăng