Thông báo Ban hành Thông tư số 19/2022/TT-BGTVT ngày 26/7/2022 quy định về bảo trì công trình hàng hải của Bộ Giao thông vận tải.

Thứ Năm, 18/08/2022, 15:55 GMT+7

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 19/2022/TT-BGTVT ngày 26/7/2022 quy định về bảo trì công trình hàng hải, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2022 (thay thế Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải và Thông tư số 07/2019/TT-BGTVT ngày 14/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải).

Các bài đã đăng