Quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam; khung giá, giá dịch vụ tại cảng biển

Thứ Sáu, 05/07/2024, 14:36 GMT+7

Ngày 15 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 12/2024/TT-BGTVT quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024; Bãi bỏ Thông tư số 39/2023/TT-BGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành biểu khung giá dịch hoa tiêu và dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam.

Ngày 01 tháng 7 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành các Quyết định: Quyết định số 809/QĐ-BGTVT về khung giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển Việt Nam; Quyết định số 810/QĐ-BGTVT về khung giá dịch vụ bốc dỡ container tại cảng biển Việt Nam; Quyết định số 811/QĐ-BGTVT về khung giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam và Quyết định số 814/QĐ-BGTVT về giá tối đa dịch vụ hoa tiêu hàng hải tại cảng biển Việt Nam. Các Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Nội dung của Thông tư và các Quyết định được đính kèm.

Các bài đã đăng