Nghị định số 63/2023/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15

Thứ Ba, 12/09/2023, 09:25 GMT+7
Các bài đã đăng