Bộ Giao thông vận tải mới ban hành các Thông tư: số 08/2021/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển QCVN 107:2021/BGTVT; số 09/2021/TT-BGTVT về Quy chuẩn quốc gia về cảng cạn QCVN 108:2021/BGTVT

Thứ Ba, 27/04/2021, 11:07 GMT+7
Các bài đã đăng