Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 03/2023

Thứ Hai, 20/03/2023, 09:56 GMT+7

Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-CVHHHT ngày 27/01/2023 của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh về ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, sáng ngày 16/3/2023 đơn vị tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 3/2023. Hội nghị có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Đức Tùng – Giám đốc, các đồng chí trong Ban Lãnh đạo, viên chức các phòng, đại diện Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh.

          Hội nghị tuyên truyền đến viên chức Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh các nội dung sau: Phổ biến Nghị định số 69/2022/ NĐ-CP ngày 23/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải; Phổ biến Thông tư số 51/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về danh mục việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính thuộc ngành giao thông vận tải; Quán triệt triển khai Kế hoạch thực hiện đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022 – 2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải” giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030 của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh (ban hành theo Quyết định 173/QĐ-CHHVN ngày 17/02/2023) và Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải” năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh (ban hành kèm theo Quyết định số 174/QĐ-CVHHHT ngày 17/02/2023); Phổ biến quy định về thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức tại các cơ quan đơn vị.

          Tham gia Hội nghị viên chức đơn vị đã được phổ biến các  nội dung văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và được quán triệt các văn bản liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng. Hội nghị góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của viên chức Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh.